Từ điển Việt Anh online

ba không tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba không]
 three silences