Từ điển Việt Anh online

ba láp tiếng Anh là gì?

ba láp nghĩa tiếng Anh


[ba láp]
tính từ
 nonsensical, senseless, disorderly; confused
 câu chuyện ba láp
 nonsensical talk
 cái gọi là bản dịch này thì hoàn toàn ba láp
 this so-called translation is quite nonsensical
 nói ba láp
 to talk nonsense
 frivolous; improper

tính từ


US UK