Từ điển Việt Anh online

ba lém tiếng Anh là gì?

ba lém nghĩa tiếng Anh


[ba lém]
tính từ
 garrulous, talkative

tính từ


US UK