Từ điển Việt Anh online

ba lém tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba lém]
tính từ
 garrulous, talkative