Từ điển Việt Anh online

ba lê tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba lê]
danh từ
 Paris
 người Ba lê
 Parisian
 ballet