Từ điển Việt Anh online

ba lê tiếng Anh là gì?

ba lê nghĩa tiếng Anh


[ba lê]
danh từ
 Paris
 người Ba lê
 Parisian
 ballet

danh từ


US UK