Từ điển Việt Anh online

ba lông tiếng Anh là gì?

ba lông nghĩa tiếng Anh


[ba lông]
danh từ
 football
 balloon, airship; gas-bag

danh từ


US UK