Từ điển Việt Anh online

ba lông tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba lông]
danh từ
 football
 balloon, airship; gas-bag