Từ điển Việt Anh online

ba lơn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba lơn]
khẩu ngữ
 to joke (như bông lơn)