Từ điển Việt Anh online

ba lơn tiếng Anh là gì?

ba lơn nghĩa tiếng Anh


[ba lơn]
khẩu ngữ
 to joke (như bông lơn)

khẩu ngữ


US UK