Từ điển Việt Anh online

ba má tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba má]
 xem cha mẹ