Từ điển Việt Anh online

ba ngôi tiếng Anh là gì?

ba ngôi nghĩa tiếng Anh


[ba ngôi]
 (tôn giáo) The Trinity

(tôn giáo) The Trinity


US UK