Từ điển Việt Anh online

ba ngôi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba ngôi]
 (tôn giáo) The Trinity