Từ điển Việt Anh online

ba phải tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba phải]
 (thói ba phải) double-think
 (con người ba phải) yes-man; yes-woman