Từ điển Việt Anh online

ba phải tiếng Anh là gì?

ba phải nghĩa tiếng Anh


[ba phải]
 (thói ba phải) double-think
 (con người ba phải) yes-man; yes-woman

(thói ba phải) double-think


US UK