Từ điển Việt Anh online

ba quyết tâm tiếng Anh là gì?

ba quyết tâm nghĩa tiếng Anh


[ba quyết tâm]
 three resolves (in emulation movement)

three resolves (in emulation movement)


US UK