Từ điển Việt Anh online

ba quyết tâm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba quyết tâm]
 three resolves (in emulation movement)