Từ điển Việt Anh online

ba tê tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba tê]
 xem pa tê