Từ điển Việt Anh online

Vịnh Ba Tư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

  • Ba Tư
  • Vịnh Ba Tư