Từ điển Việt Anh online

ba tháng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba tháng]
 (địa phương) như ba giăng