Từ điển Việt Anh online

ba thu tiếng Anh là gì?

ba thu nghĩa tiếng Anh


[ba thu]
 three autumns, three years
 ba thu dọn lại một ngày dài ghê (truyện Kiều)
 one day seems like three years (when separated)

three autumns, three years


US UK