Từ điển Việt Anh online

ba tiêu tiếng Anh là gì?

ba tiêu nghĩa tiếng Anh


[ba tiêu]
danh từ
 banana, banana-tree

danh từ


US UK