Từ điển Việt Anh online

ba tiêu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba tiêu]
danh từ
 banana, banana-tree