Từ điển Việt Anh online

ba toác tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ba toác]
 ill-mannered; have improper speech or conduct; careless, sloppy