Từ điển Việt Anh online

ba trợn tiếng Anh là gì?

ba trợn nghĩa tiếng Anh


[ba trợn]
tính từ
 unruly; ill-mannered; daring
 đừng tin hắn, hắn ba trợn lắm
 don't believe him, because he is very unruly

tính từ


US UK