Từ điển Việt Anh online

ba vạn sáu nghìn ngày tiếng Anh là gì?

ba vạn sáu nghìn ngày nghĩa tiếng Anh


[ba vạn sáu nghìn ngày]
 36,000 days, a lifespan

36,000 days, a lifespan


US UK