Từ điển Việt Anh online

bai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bai]
 to stretch
 Cao su bị bai
 The elastic has stretched
 (khẩu ngữ) bye; bye-bye; goodbye