Từ điển Việt Anh online

ban ân tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban ân]
 như ban ơn