Từ điển Việt Anh online

ban đỏ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban đỏ]
 (y học) erythema