Từ điển Việt Anh online

ban đỏ tiếng Anh là gì?

ban đỏ nghĩa tiếng Anh


[ban đỏ]
 (y học) erythema

(y học) erythema


US UK