Từ điển Việt Anh online

ban bí thư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban bí thư]
 secretariat
 Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
 Secretariat of the CPV Central Committee