Từ điển Việt Anh online

ban chấp hành tiếng Anh là gì?

ban chấp hành nghĩa tiếng Anh


[ban chấp hành]
 executive board/commitee

executive board/commitee


US UK