Từ điển Việt Anh online

ban chấp hành tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban chấp hành]
 executive board/commitee