Từ điển Việt Anh online

ban chỉ huy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban chỉ huy]
 steering committee
 command