Từ điển Việt Anh online

ban chỉ huy tiếng Anh là gì?

ban chỉ huy nghĩa tiếng Anh


[ban chỉ huy]
 steering committee
 command

steering committee


US UK

['stiəriη kə'miti]
danh từ
 ban lãnh đạo, ban chỉ đạo