Từ điển Việt Anh online

ban chiều tiếng Anh là gì?

ban chiều nghĩa tiếng Anh


[ban chiều]
 afternoon; in the afternoon.

afternoon


US UK

['ɑ:ftənu:n]
danh từ
 buổi chiều
 in the afternoon of one's life
 lúc về già
 afternoon farmer
 người lười biếng