Từ điển Việt Anh online

ban chiều tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban chiều]
 afternoon; in the afternoon.