Từ điển Việt Anh online

ban cua tiếng Anh là gì?

ban cua nghĩa tiếng Anh


[ban cua]
 typhoid fever

typhoid fever


US UK

['taifɔid'fi:və]
danh từ
 (y học) bệnh thương hàn (như) typhoid