Từ điển Việt Anh online

ban hồng tiếng Anh là gì?

ban hồng nghĩa tiếng Anh


[ban hồng]
 (y học) rose-drop

(y học) rose-drop


US UK