Từ điển Việt Anh online

ban mai tiếng Anh là gì?

ban mai nghĩa tiếng Anh


[ban mai]
 early in the morning

early in the morning


US UK