Từ điển Việt Anh online

ban mai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban mai]
 early in the morning