Từ điển Việt Anh online

ban ngày ban mặt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban ngày ban mặt]
 in broad daylight
 Ban ngày ban mặt mà anh dám làm vậy sao?
 How dare you do so in broad daylight!