Từ điển Việt Anh online

ban ngày ban mặt tiếng Anh là gì?

ban ngày ban mặt nghĩa tiếng Anh


[ban ngày ban mặt]
 in broad daylight
 Ban ngày ban mặt mà anh dám làm vậy sao?
 How dare you do so in broad daylight!

in broad daylight


US UK


[in broad daylight]
saying & slang
 easy to see, not trying to hide
 The man undressed right there on the street - in broad daylight.