Từ điển Việt Anh online

ban phát tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban phát]
 to confer; to bestow; to grant