Từ điển Việt Anh online

ban phước tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban phước]
 xem ban phúc lành