Từ điển Việt Anh online

ban sáng tiếng Anh là gì?

ban sáng nghĩa tiếng Anh


[ban sáng]
 this morning
 in the morning

this morning


US UK