Từ điển Việt Anh online

ban sáng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban sáng]
 this morning
 in the morning