Từ điển Việt Anh online

ban sơ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban sơ]
 beginning stage, outset, at first, in the beginning; pristine
 trong hình thức ban sơ của nó
 in its pristine form