Từ điển Việt Anh online

ban sớm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban sớm]
 như ban sáng