Từ điển Việt Anh online

ban sớm tiếng Anh là gì?

ban sớm nghĩa tiếng Anh


[ban sớm]
 như ban sáng

như ban sáng


US UK