Từ điển Việt Anh online

ban tối tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban tối]
 in the evening