Từ điển Việt Anh online

ban thứ tiếng Anh là gì?

ban thứ nghĩa tiếng Anh


[ban thứ]
 (cũ) Hierarhy.

(cũ) Hierarhy.


US UK