Từ điển Việt Anh online

ban thứ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban thứ]
 (cũ) Hierarhy.