Từ điển Việt Anh online

ban trưa tiếng Anh là gì?

ban trưa nghĩa tiếng Anh


[ban trưa]
 midday, noon, at noon.

midday, noon, at noon.


US UK