Từ điển Việt Anh online

ban trưa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ban trưa]
 midday, noon, at noon.