Từ điển Việt Anh online

ban xuất huyết tiếng Anh là gì?

ban xuất huyết nghĩa tiếng Anh


[ban xuất huyết]
 (y học) purpura

(y học) purpura


US UK