Từ điển Việt Anh online

điện áp ban đầu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

 • ban
 • black ban
 • ban
 • ban biên tập
 • ban bí thư
 • ban bố
 • ban ca nhạc
 • ban chiến lược
 • ban chiều
 • ban cho
 • ban chấp hành
 • ban chấp hành trung ương
 • ban chỉ huy
 • ban chỉ đạo
 • ban cua
 • ban cán sự
 • ban cấp
 • ban cố vấn
 • ban giám khảo
 • ban giám đốc
 • ban giáo vụ
 • ban giảng huấn
 • ban hành
 • ban hôm
 • ban hồng
 • ban khen
 • ban kịch
 • ban lang
 • ban liên hiệp
 • ban liên lạc
 • ban long
 • ban lãnh đạo
 • ban lệnh
 • ban mai
 • ban nghiệp vụ
 • ban ngày
 • ban ngày ban mặt
 • ban nhân lực
 • ban nhạc
 • ban nãy
 • ban phát
 • ban phúc
 • ban phúc lành
 • ban phước
 • ban quân nhạc
 • ban quản lý
 • ban quản trị
 • ban sáng
 • ban sơ
 • ban sớm
 • ban tham mưu
 • ban thanh tra
 • ban thi đua
 • ban thư ký
 • ban thường trực
 • ban thường vụ
 • ban thưởng
 • ban thứ
 • ban trưa
 • ban trị sự
 • ban tu thư
 • ban tuyên giáo
 • ban tuyên huấn
 • ban tôn giáo
 • ban tặng
 • ban tối
 • ban tổ chức
 • ban tổ chức chính phủ
 • ban tổ chức trung ương
 • ban Việt kiều
 • ban võ
 • ban văn
 • ban vệ sinh y tế
 • ban xuất huyết
 • ban ám sát
 • ban ân
 • ban điều hành
 • ban điển chế
 • ban đêm
 • ban đầu
 • ban đỏ
 • ban ơn
 • bảo ban
 • bọ ban miêu
 • cao ban long
 • chánh ban
 • chứng ban đỏ
 • cô-ban
 • cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng
 • giao ban
 • giá ban đầu
 • giữa ban ngày
 • hiệu ứng ban đêm
 • khu trục cơ ban đêm
 • luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân
 • lưu ban
 • lập ủy ban
 • lễ ban phước
 • lễ ban thánh thể
 • nữ ban
 • phát ban
 • phân ban
 • phép ban thánh thể
 • phó ban an ninh
 • phụ trách tiểu ban
 • quả ban
 • rõ như ban ngày
 • sinh viên lưu ban
 • sốt phát ban
 • sự thật rõ như ban ngày
 • tinh hồng ban
 • tiểu ban
 • toàn ban
 • trong ban
 • trưởng ban
 • trưởng ban bảo vệ
 • trưởng ban lễ tang
 • trưởng phó ban
 • trực ban
 • trực ban huấn luyện
 • trực ban thông tin
 • trực ban tác chiến
 • tước ban
 • tờ khai ban đầu
 • uỷ ban
 • uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam
 • uỷ ban bầu cử
 • uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình
 • uỷ ban dân tộc giải phóng
 • uỷ ban dân tộc trung ương
 • uỷ ban dân tộc và miền núi
 • uỷ ban hoà giải
 • uỷ ban hành chính
 • uỷ ban hành động
 • uỷ ban hỗn hợp
 • uỷ ban hợp tác kỹ thuật
 • uỷ ban khoa học nhà nước
 • uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước
 • uỷ ban khoa học xã hội
 • uỷ ban kiểm tra
 • uỷ ban kế hoạch
 • uỷ ban kế hoạch nhà nước
 • uỷ ban liên lạc văn hoá với nước ngoài
 • uỷ ban ngân sách
 • uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư
 • uỷ ban nhà nước về xây dựng cơ bản
 • uỷ ban nhân dân
 • uỷ ban nhân dân cách mạng
 • uỷ ban nông nghiệp trung ương
 • uỷ ban năng lượng nguyên tử
 • uỷ ban phát thanh và truyền hình Việt Nam
 • uỷ ban quân quản
 • uỷ ban quân sự cách mạng
 • Uỷ ban quốc gia chăm sóc và bảo vệ trẻ em
 • Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế
 • Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS
 • Uỷ ban quốc gia phòng chống bão lụt
 • Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý
 • Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ
 • Uỷ ban quốc gia về an toàn giao thông
 • Uỷ ban quốc gia về cứu hộ trên không và trên biển
 • Uỷ ban quốc gia về nước sạch và môi trường
 • Uỷ ban quốc gia xoá nạn mù chữ
 • Uỷ ban quốc gia điều tra hậu quả của hoá chất độc hại
 • Uỷ ban thường vụ quốc hội
 • uỷ ban thể thao
 • uỷ ban trung ương
 • uỷ ban trọng tài
 • uỷ ban vật giá nhà nước
 • Uỷ ban Ôlimpich quốc tế
 • uỷ ban điều tra
 • viêm họng ban đỏ
 • võ ban
 • vũ ban
 • vận tốc ban đầu
 • vốn ban đầu
 • xanh cô ban
 • ánh nắng ban mai
 • điện áp ban đầu