Từ điển Việt Anh online

bang biện tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bang biện]
 assistant district chief; government clerk (như bang tá)