Từ điển Việt Anh online

bang giao tiếng Anh là gì?

bang giao nghĩa tiếng Anh


[bang giao]
 diplomatic relations

diplomatic relations


US UK