Từ điển Việt Anh online

bang giao tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bang giao]
 diplomatic relations