Từ điển Việt Anh online

bang tá tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bang tá]
 như bang biện