Từ điển Việt Anh online

bao dung tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao dung]
tính từ
 generous, magnanimous
 lòng rộng như biển cả, bao dung, cảm hoá tất cả mọi người
 an immensely kind and generous heart, capable of elevating everyone
 tính bao dung
 generosity, magnanimity
 lenient, tolerant
động từ
 treat somebody with tolerance