Từ điển Việt Anh online

bao gói tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao gói]
 packaging