Từ điển Việt Anh online

bao gói tiếng Anh là gì?

bao gói nghĩa tiếng Anh


[bao gói]
 packaging

packaging


US UK

['pækidʒiη]
danh từ
 xem packing 1, 2
 cách thức giới thiệu cái gì đó (một lời đề nghị, một sản phẩm...) hoặc người nào đó (một ứng cử viên, một tác giả...) cho công chúng biết