Từ điển Việt Anh online

bao giấy tiếng Anh là gì?

bao giấy nghĩa tiếng Anh


[bao giấy]
danh từ
 paper bag

danh từ


US UK