Từ điển Việt Anh online

bao giấy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao giấy]
danh từ
 paper bag