Từ điển Việt Anh online

bao hoa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao hoa]
danh từ
 perianth