Từ điển Việt Anh online

bao hoa tiếng Anh là gì?

bao hoa nghĩa tiếng Anh


[bao hoa]
danh từ
 perianth

danh từ


US UK