Từ điển Việt Anh online

bao lăm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao lăm]
 not much
 chiếc xe đạp cũ này chẳng đáng bao lăm
 this old bicycle is not worth much