Từ điển Việt Anh online

bao lăm tiếng Anh là gì?

bao lăm nghĩa tiếng Anh


[bao lăm]
 not much
 chiếc xe đạp cũ này chẳng đáng bao lăm
 this old bicycle is not worth much

not much


US UK