Từ điển Việt Anh online

bao lan tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao lan]
 như bao lơn