Từ điển Việt Anh online

bao nài tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao nài]
 not to mind
 bao nài mưa gió
 not to mind the wind and the rain