Từ điển Việt Anh online

bao nả tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bao nả]
 much; how much?
 cái đó chẳng được bao nả
 it doesn't last long